Våra fördelar

Patientcentrerad sjukvård, skräddarsydd för dig.

Fördelar för patienter

Sjukhusvistelser kan vara associerade med komplikationer (speciellt för äldre patienter) så som infektion, förvirring, funktionsnedsättning, fallskador, depression och undernäring. Behandling av inneliggande patienter i hemmet är inte bara en fråga om ökad komfort – utan handlar även om att minska risken för allvarliga komplikationer och till och med minska risken för dödlighet. Den internationella erfarenheten av akutsjukvård i hemmet har noga genomlysts och utvärderats över åren, och anses generellt vara associerat med färre sjukhusrelaterade komplikationer, ökad patient-, anhörig- och vårdgivarnöjdhet, förbättrat användande av sjukhusets resurser och lägre kostnader.

Mindre sjukhusrelaterade komplikationer

Kortare vistelse på sjukhus

Minskad dödlighet

Minskad infektionsrisk, t.ex. COVID-19

Ökad fysisk aktivitet och snabbare återhämtning

Högre komfort

Fördelar för sjukhus

Sjukhus har, i tillägg till sitt viktiga uppdrag att bedriva vård, också ett ansvar mot samhället och de som ytterst betalar sjukhusnotan (skattebetalarna) att genomföra vården på ett effektivt sätt. Av den anledningen har sjukhusen mycket att vinna på en modell där en viss del av akutsjukvården kan bedrivas i hemmet. Medomas erbjudande möjliggör ”rätt vård, på rätt plats, vid rätt tillfälle” och hjälper sjukhusen att bygga ett framtidssäkrat vårderbjudande.

Fokusera på de patienter som verkligen behöver vara på sjukhus.

Bättre ekonomi

Rätt vård på rätt plats

Flexibelt öka antalet bäddar för sjukdomars säsongsvariation.

Utveckling mot en framtidssäkrad hälso- och sjukvårdsmodell

Fördelar för samhället

För samhället är det viktigt att allokera resurser där de gör den största skillnaden och får mest effekt. Att frigöra plats på sjukhus, så att de kan fokusera på patienter och behandlingar som verkligen behöver sjukhusets resurser är en viktig del av det pusslet. För samhället i stort är det en viktig fördel att man som medborgare kan tillbringa mer tid med nära och kära under sitt sjukdomstillstånd.

Lägre kostnader

Lägre "återinläggningsfrekvens"

Mer effektivt användande av sjukhusen

Möjlighet att behandla fler patienter

“Rätt vård på rätt plats"